Stanovy

I.

Občanské sdružení Kultura pro město, ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb, občanského zákoníku (dále jen „NOZ“), tedy od 1. 1. 2014, považuje za spolek ve smyslu § 3045 NOZ ve spojení s § 214 a násl.

II. Název

Název Občanského sdružení Kultura pro město se s ohledem na § 216 NOZ mění na Kultura pro město, z.s. (dále jen „Spolek“).

III. Sídlo

Adresa sídla je Havlíčkova 328, 534 01 Holice.

IV. Stanovy

Vnitřní organizace Spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí těmito stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle Spolku.

V. Cíle Spolku

Cílem spolku a jeho členů je zájmová a nezisková organizace a podpora kulturních, společenských a volnočasových aktivit s regionální a mikroregionální působností se zaměřením na děti, mládež, seniory a národnostní menšiny a podpora stávajících i nově vznikajících kulturních sdružení a spolků a spolupráce s nimi.

VI. Hlavní činnost Spolku

 1. Spolek vykonává hlavní činnosti za účelem dosažení svých cílů v souladu se svými cíli tak, jak je vymezeno v čl. V. Těchto stanov. Žádná z hlavních činností spolku není podnikáním ani výdělečnou činností.

 2. Hlavní činnost může být financována především, z grantů a sponzorských darů a ze zisku z vedlejších činností dle čl. VII. těchto stanov. Je-li při výkonu hlavní činnosti dosaženo příjmu, použije Spolek tyto příjmy k pokrytí nákladů na spolkovou činnost, či na úhradu své správy. Příjmy z výkonu hlavní činnosti Spolku nepřesáhnou náklady.

 3. Spolek provozuje a vykonává následující hlavní činnosti:

  • Organizace veřejných kulturních a společenských akcí;

  • Pořádání koncertů, divadelních a jiných přestavení;

  • Publikační činnost (CD, knihy, apod.);

  • Činnosti spojené s výchovnou a volnočasovou aktivitou dětí i dospělých.

VII. Vedlejší činnost Spolku

Jelikož je provozování hlavní činnosti spolku spojeno s náklady, může Spolek vykonávat i hospodářské, či jiné výdělečné činnosti vedlejší a to jak pro podporu hlavní činnosti, tak i za účelem hospodárného využití majetku Spolku. Zisk z těchto činností Spolek používá především k podpoře hlavních činností dle čl. VI. těchto stanov, dalších spolkových činností a k úhradě nákladů na vlastní správu.

VIII. Členství

 1. Členství ve Spolku je dobrovolné. Členem Spolku se může stát každá fyzická osoba starší 15 let, bez rozdílu pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti.

 2. Členem spolku se může stát také právnická osoba. Za právnickou osobu ve Spolku jedná její statutární orgán, pokud si sama neurčí jiného zástupce.

 3. Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního nástupce.

 4. Osoba se stává členem ke dni rozhodnutí Výboru o přijetí její žádosti o členství. Žádost o členství musí být podána v písemné formě.

 5. Členství ve Spolku je individuální nebo čestné.

 6. O udělení čestného členství rozhoduje Členská schůze. Se zánikem individuálního členství zaniká i čestné členství.

 7. Členství ve Spolku zaniká následujícími způsoby:

  • dobrovolným vystoupení člena. Členství končí dnem doručení písemného oznámení o ukončení členství Výboru, není-li v oznámení o ukončení členství uvedeno jinak;

  • úmrtím člena nebo prohlášením člena za mrtvého;

  • vyloučením člena. Členství končí dnem doručení rozhodnutí o vyloučení člena ze Spolku vyloučenému členovi, není-li v rozhodnutí uvedeno jinak. Členská schůze má právo vyloučit člena, pokud svým jednáním porušuje cíle Spolku dle čl. V. těchto stanov, pro porušení členských povinností dle čl. IX. těchto stanov, nebo z důvodu jeho hrubého porušení obecných morálních a společenských zásad a zvyků, čímž poškodí dobré jméno Spolku;

  • zánikem spolku;

  • Rozhodnutím Členské schůze o přeměně Spolku na jinou právní formu v souladu s § 3045 odst. 1 NOZ

 8. Členové Spolku neručí za dluhy Spolku.

IX. Práva a povinnosti člena

 1. Každý člen Spolku má právo:

  • podílet se na činnosti Spolku

  • být pravidelně informován o dění ve Spolku

  • podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům spolku

  • a obdržet odpověď na své podání v přiměřené době

  • volit a být volen do řídících a kontrolních orgánů spolku

  • žádat o výpis ze seznamu členů dle čl. X. Stanov

 2. Každý člen Spolku má povinnost:

  • chránit a zachovávat dobré jméno Spolku a dbát o dobrou pověst Spolku

  • dodržovat stanovy Spolku

  • aktivně se podílet na činnosti Spolku

  • pravidelně se informovat o dění ve Spolku

X. Seznam členů

 1. Spolek vede seznam členů. V seznamu členů se u každého člena uvádějí následující údaje:

  • Fyzické osoby

   • Jméno a příjmení

   • Bydliště

   • Datum narození

   • Tel. č./ email

  • Právnické osoby

   • Název

   • Sídlo

   • Tel. č./ email

   • Osoba jednající jménem člena ve Spolku

 2. Zápis a výmazy ze seznamu členů provádí Výbor Spolku. Výbor provede zápis nového člena do seznamu členů ve lhůtě 30 dnů od vzniku členství. Výbor provede výmaz člena ze seznamu členů ve lhůtě 30 dnů od zániku členství.

 3. Výbor je povinen vydat ve lhůtě 15 dnů výpis ze seznamu členů každému členovi, který o výpis požádá.

 4. Seznam členů je neveřejný.

XI. Orgány Spolku

 1. Organizační strukturu Spolku tvoří:

  • Členská schůze

  • Výbor

 2. Funkční období volených orgánů je pět let. Členové volených orgánů spolku, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat náhradní členy svého orgánu do nejbližšího zasedání členské schůze. Členství ve volených orgánech zaniká zánikem členství ve Spolku dle čl. VIII. odst. 7 Spolku, uplynutím funkčního období, nebo odvoláním člena voleného orgánu členskou schůzí.

XII. Členská schůze

 1. Členská schůze je tvořena shromážděním všech členů Spolku a je nejvyšším orgánem Spolku.

 2. Členská schůze projednává činnost Spolku za uplynulý kalendářní rok, přijímá zásady činnosti pro následující kalendářní rok, volí volené orgány spolku, hodnotí práci odstupujících orgánů a přijímá další rozhodnutí zásadní důležitosti pro existenci a činnost spolku. Do její působnosti tak náleží:

  • určit hlavní zaměření činností Spolku,

  • rozhodovat o změně stanov,

  • schvalovat výroční zprávy o činnosti a hospodaření Spolku za uplynulé období předkládané Výborem,

  • rozhodovat o povinnosti členského příspěvku, jeho výši a splatnosti,

  • schvalovat výsledek hospodaření Spolku,

  • volit členy Výboru,

  • jmenovat likvidátora při zániku Spolku,

  • hodnotit činnost dalších orgánů Spolku i jejich členů,

  • rozhodnout o dobrovolném rozpuštění Spolku,

  • rozhodnout o přeměně Spolku.

 3. Členská schůze je svolávána Výborem podle potřeby, nejméně však jednou za rok, a to bez zbytečného prodlení po vyhotovení účetní závěrky sestavené k 31. 12. předchozího kalendářního roku.

 4. Na písemnou žádost nejméně jedné třetiny členů Spolku musí být svolána mimořádná Členská schůze. Výbor je povinen svolat mimořádnou Členskou schůzi nejpozději do osmi týdnů od doručení písemné žádosti, která musí obsahovat uvedení důvodu a program mimořádné Členské schůze. Nesvolá-li Výbor zasedání Členské schůze do třiceti dnů od doručení řádné žádosti, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání Členské schůze na náklady spolku sám.

 5. Právo zúčastnit se Členské schůze, právo hlasovat, volit a být volen mají všichni členové Spolku. Každý člen Spolku je oprávněn účastnit se zasedání a požadovat vysvětlení záležitostí Spolku. Požaduje-li člen na zasedání sdělení o skutečnostech, které zákon uveřejnit zakazuje nebo jejichž prozrazení by Spolku mohlo způsobit újmu, nelze mu je poskytnout.

 6. Pozvánka na Členskou schůzi spolu s jejím programem musí být rozeslána členům nejméně třicet dní před jejím konáním. Místo a čas zasedání se určí tak, aby co nejméně omezovaly možnost členů se ho účastnit. Již svolané zasedání členské schůze lze odvolat nebo odložit.

 7. Každý člen má jeden hlas, hlasy všech členů mají stejnou váhu. Členská schůze je schopna usnášet se za účasti nadpoloviční většiny všech členů Spolku. Usnesení členská schůze přijímá většinou hlasů přítomných členů.

 8. Je-li některý člen Spolku zároveň čestným členem, nepřísluší mu za čestné členství hlas navíc.

 9. Jednání Členské schůze řídí předseda, kterého Členská schůze zvolí na začátku zasedání. Zasedání se řídí programem tak, jak bylo obsažen v pozvánce dle odst. 6.

 10. Výbor zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání Členské schůze do třiceti dnů od jejího ukončení. Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal nebo koho tím pověřila Členská schůze. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal, jak a kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaká usnesení byla přijata a kdy a kým byl zápis vyhotoven.

XIII. Výbor

 1. Výbor je statutárním orgánem Spolku.

 2. Výbor je kolektivním orgánem tvořeným 3 členy Výboru. Členové Výboru zvolí bezodkladně po svém zvolení do funkce svého předsedu a místopředsedu.

 3. Výbor řídí činnost Spolku v souladu se Stanovami a vnitřními směrnicemi spolku i usneseními Členské schůze po celé své funkční období.

 4. Navenek za Spolek jedná předseda nebo místopředseda Výboru.

 5. Výbor odpovídá za řádné hospodaření spolku, kontroluje dodržování rozpočtových pravidel, schvaluje změny rozpočtu, dbá na řádnou péči o majetek a zejména za řádné naplňování poslání Spolku.

 6. Výbor vede a řídí práci Spolku v období mezi Členskými schůzemi, dohlíží na dodržování Stanov, pečuje o rozvoj Spolku.

 7. Výbor je povinen jednat s péčí řádného hospodáře, náležitou odborností, pečlivostí a loajalitou.

 8. Do působnosti Výboru náleží:

  • svolávat Členskou schůzi,

  • přezkoumávat a schvalovat rozpočet a roční závěrku hospodaření a závěrky publikovat v rámci spolku,

  • posuzovat návrhy na prodej a koupi nemovitostí a na další investice a předkládat tyto návrhy Členské schůzi,

  • dohlížet na řádnou péči o majetek a na veškerou hospodářskou činnost spolku,

  • přijímat zaměstnance a ukončovat jejich pracovní poměr,

  • přijímat členy a rozhodovat o jejich vyloučení,

  • rozhodovat o odkladu splatnosti, snížení nebo prominutí členského příspěvku členům, pokud pro to existují závažné důvody,

  • rozhodovat o pracovních záležitostech zaměstnanců a dobrovolných spolupracovníků,

  • schvalovat interní organizační normy Spolku.

XIV. Majetek a hospodaření Spolku

 1. Prostředky na svou činnost získává Spolek zejména, nikoliv však pouze, z členských příspěvků, z dědictví a odkazů, z darů, ze státních příspěvků, grantů, z příjmů ze svých činností a z výnosu svého majetku. Spolek může dále v rozsahu těchto stanov získávat prostředky na svou činnost podnikáním a vedlejší výdělečnou činností dle čl. VII. těchto stanov.

 2. Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto Stanov. Prostředky musí být především použity k financování hlavních činností Spolku naplňujících poslání a cíle Spolku. Prostředky dále možno použít úhradě nákladů na vlastní správu a rozvoj vedlejší činnosti Spolku.

 3. Prostředky Spolku nesmějí být používány k obohacování fyzických ani právnických osob. Platí to v plné míře i pro členy a zaměstnance Spolku. To nevylučuje použití prostředků k sociálním nebo charitativním účelům. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří řádná mzda či odměna za výkon funkce dle Stanov, či sjednaná na základě platných smluv.

 4. Spolek nabývá do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek, za účelem řádného naplňování poslání a cílů Spolku.

 5. Za řádnou správu, obnovu, údržbu a evidenci majetku, odpovídají orgány Spolku v rozsahu dle ustanovení těchto Stanov a vnitřních předpisů Spolku.

 6. Výbor může část majetku svěřit do správy jinému subjektu, zejména pokud je tak zabezpečeno účelnější využití majetku ve prospěch Spolku. Ve smlouvě o svěření majetku určí rozsah i omezení pravomocí subjektu, který je správou majetku Spolku pověřen.

 7. Hospodaření probíhá na základě ročního rozpočtu schváleného Výborem.

 8. Bližší podrobnosti upravující hospodaření s majetkem Spolku jsou obsaženy ve vnitřních předpisech a směrnicích Spolku.

XV. Zánik a likvidace Spolku

 1. Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí Členské schůze nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem.

 2. Při zániku Spolku Členská schůze jmenuje likvidátora. Jmenovaný likvidátor sestaví do 20 dní od svého jmenování do funkce soupis jmění Spolku a zpřístupní jej vhodným způsobem v sídle Spolku všem členům Spolku.

 3. Při zániku Spolku likvidátor vypořádá dluhy Spolku. Ze zbylého majetku sestaví návrh na rozdělení likvidačního zůstatku, který schválí Členská schůze. Nebude-li návrh na rozdělení likvidačního zůstatku schválen, je likvidátor povinen vypracovat nový návrh ve lhůtě 20 dnů od okamžiku, kdy Členská schůze předchozí návrh zamítla.

 4. Likvidátor vypořádá likvidační zůstatek dle schváleného návrhu na vypořádání.

XVI. Závěrečná ustanovení

 1. Znění těchto Stanov bylo schváleno členskou schůzí konanou dne 28. 12. 2015, jejíž konání je potvrzeno zápisem ze dne 29. 12. 2015.

 2. Znění těchto stanov je účinné od 1. 1. 2016.


Holice, dne 28. 12. 2015